Nieuwsbrief Herinrichting Falgatuinen

Herinrichting Falgatuinen

Nieuwsbrief bewoners Falgatuinen (070121)

Deze nieuwsbrief is speciaal bedoeld voor de kopers en huurders van kavels in de Falgatuinen. 

De herinrichting van de Falgatuinen vindt plaats in twee fasen (zie plattegrond). Voor de voorbereiding hiervan is inmiddels opdracht verstrekt aan HB-advies uit Alkmaar.

1e fase: kavels in deelgebied B (B1 t/m 13) en deelgebied C (C1 t/m C11)

 In de eerste weken van januari wordt hier een bouwweg aangelegd voor de werkzaamheden aan de Tiny Houses. Deze bouwweg is meteen al de fundering voor de toekomstige wegen die hier komen. De nieuwe wegen worden gemaakt van straatklinkers met aan weerszijden kei-stroken als in het Kreekpark. De materialisering kan nog wijzigen afhankelijk van de prijsstelling. 

Een aantal wegen krijgt een iets ander trace. Zo verdwijnt de Markstraat in de vorm zoals deze er nu ligt en wordt deze aangesloten op de Beerzestraat. Ook het Runpad krijgt een ander trace dan het nu heeft. De voorbereiding duurt tot medio mei 2021 waarna de uitvoering van de werkzaamheden start. Vanwege het plantseizoen wordt mogelijk wel de aanleg van de resterende houtwallen (groen) naar voren gehaald. Het streven is dat rond de bouwvak de herinrichting van fase 1 gereed is.

Let op: een aantal kandidaten gaat de komende maanden hun tiny house zelfbouwen of laten plaatsen. Wij gaan alle bewoners benaderen met de vraag wat hun planning is zodat we de werkzaamheden van de inrichting van het terrein en de realisatie van de  tiny houses in overleg op elkaar kunnen afstemmen (zie mail).

2e fase: kavels in deelgebied D (nabij Lidl, worden nog niet verhuurd)

Voor deze fase wordt dit jaar de procedure voor de bestemmingsplanwijziging in gang gezet. Parallel hieraan vindt ook de voorbereiding van het aanpassen van het wegenpatroon en van het omleggen van kabels en leidingen in dit gebied plaats. De bedoeling is dat dit gereed is wanneer de bestemmingsplanwijziging goedgekeurd is. De start van genoemde staat gepland voor 3e kwartaal 2021. 

Aanpassing wegenpatroon

De Zoomstraat wordt rechtdoor getrokken en aangesloten op de Texelstroomlaan. Het gedeelte Zoomstraat dat nu parallel loopt aan de Texelstroomlaan verdwijnt. Ook de Markstraat verdwijnt deels en wordt vanaf de Dintelstraat gewijzigd in Markpad welke ook aansluit op de Texelstroomlaan. Voor een overzicht, klik hier >>

Verkeer

Het gebied wordt alleen voor autoverkeer toegankelijk vanaf de Eendrachtstraat via het Runpad en vanaf de Marsdiepstraat via de Dintelstraat. De doorgaande route is dan Runpad – Leijloop – Markstraat – Dintelstraat. Dit om sluipverkeer naar het winkelcentrum te voorkomen. 

Helder Vastgoed BV verzorgt de herinrichting

De inrichting van de Falgatuinen wordt verzorgd door Helder Vastgoed bv. Gaarne vragen over de inrichting (wegen, parkeren kabels, verlichting, groen) stellen aan Sander Quartel. Deze vragen dus niet aan de medewerkers van de gemeente stellen. Alleen zaken die betrekking hebben op de aanvraag omgevingsvergunning kunt u bij de gemeente stellen.

Hekjes

Nu het terrein langzaam maar zeker verandert in een echt tiny house gebied, en de exacte grenzen van de kavels zijn vastgesteld, blijken niet alle schapenhekjes op de erfgrens te staan. Omdat sommige toekomstige bewoners wellicht delen van deze hekjes willen gebruiken, zullen wij de hekjes niet verwijderen. Het staat de toekomstige bewoners dan vrij om de hekjes te behouden en eventueel te verplaatsen, bijvoorbeeld naar de uiteindelijk kavelgrens, dan wel een andere toekomstige bewoner er blij mee te maken. 

Onderhoud groen en bomencontrole

Het in standhouden en onderhouden van het aangelegde groen is een verantwoordelijkheid van de huurder en koper van de kavel. Tot nu toe heeft Woningstichting het groen laten onderhouden. Wij gaan dit in 2021 overdragen aan de bewoners. Om dit zo goed mogelijk te doen hebben we onlangs de bomen in de Falgatuinen laten inventariseren. De posities zijn daarbij ingemeten en de kwaliteit van de boom is vastgelegd. Op basis van dit rapport ( https://falgatuinen.nl/bomen-in-de-falgatuinen/) voeren wij nog eenmaal het onderhoud uit en wordt een aantal bomen die in slechte staat zijn gekapt of gesnoeid. U ontvangt van ons later dit jaar een aparte nieuwsbrief over het groenonderhoud.  

Aansluiting water PWN

PWN bekijkt de mogelijkheid voor bewoners om bij nieuwe aanvragen tegen eigen kosten de watermeter in de tiny house te laten plaatsen. Reeds aangebrachte watermeters ( in putten) en lopende aanvragen worden niet aangepast.  Er wordt ook een extra stuk hoofdleiding aangebracht om de Tiny Houses in het middengebied beter bereikbaar te maken. Dit wordt meegenomen in de voorbereiding en uitvoering van de herinrichting. Dit heeft geen gevolgen voor uw aanvraag voor een wateraansluiting. Deze wordt te allen tijde in behandeling genomen en uitgevoerd. Bij de aanleg van het nieuwe hoofdtrace wordt uw aansluiting (indien van toepassing) omgezet en aangesloten op de nieuwe hoofdleiding. Het kan zijn dat u dan een dag zonder water zit maar u wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht. 

Wasmachine en droger

De bewoners van de Falgatuinen kunnen in het naastgelegen consuminderhuis (Dintelstraat 153) gebruik maken van de wasmachine en de droger. Betaling gaat gebeuren via een muntjesappartaat. Een muntje gaat €4 kosten. De muntjes zijn verkrijgbaar bij de medewerkers van het consuminderhuis. Het consuminderhuis is open op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 uur tot 12.30 uur. Alle opties om te wassen vind je op de pagina wassen en drogen.

Expo

In 2021 willen we vanaf het moment dat er enkele tiny houses staan en de inrichting van fase 1, deelgebied B en deelgebied C, is afgerond, starten met de Expo. De komende maanden gaan we invulling geven aan de Expo en bekijken hoe lang de Expo gaat duren. Zoals eerder aangegeven betalen huurders die tijdens de Expo actief meedoen en ook wat te laten zien hebben korting op hun huur. Zodra de huurder niet meer mee wil werken gaat de huur weer in. 

Deze mogelijkheid geldt niet voor kopers. Om hun tegemoet te komen bekijken we de mogelijkheid om een budget voor de kopers die actief meedoen (th openstellen of aan het bouwen zijn) beschikbaar te stellen om de onkosten van het meedoen aan de Expo te dekken.