Selecteer een pagina

Antwoordbrief Tiny House Den Helder 

10 november kwamen de belangstellenden voor een Tiny House in Den Helder bijeen in Triade. Een aantal van hen had een prachtige maquette van hun kleine droomhuis meegenomen. Anderen een kaart waarop hun favoriete locatie stond aangegeven. De avond werd begeleid door medewerkers van zowel de gemeente als Woningstichting. Henk van der Veen, medewerker van Woningstichting Den Helder, begon met een terugblik op de resultaten van de bijeenkomst van 30 september en een uiteenzetting van de laatste ontwikkelingen. Daarna wisselden de deelnemers in kleine groepen hun dromen en voorwaarden met elkaar. Duidelijk werd dat sommigen al vergevorderde plannen hebben of deze zelf aan het realiseren zijn, terwijl anderen zich nog in de oriënterende fase bevinden. 

In deze antwoordbrief 

– delen we met u de meest recente ontwikkelingen, – geven een terugblik op de bijeenkomst van 10 november – geven we zoveel als mogelijk antwoorden op de tijdens deze laatste bijeenkomst 

gestelde vragen. 

Recente ontwikkelingen 

– Twee bestuursleden van Tiny House Nederland hebben inmiddels concrete plannen om in Den Helder in de Falgatuinen hun Tiny House te realiseren en zich daarin te settelen. Woningstichting en de gemeente doen in samenspraak het nodige om deze wensen te realiseren. – Woningstichting onderhoudt samen met de gemeente contact met de rijksoverheid over het 

verkrijgen van een experimentstatus – Er is een facebook pagina geïntroduceerd door Karin Hermsen. Zij is één van de 

belangstellenden. De facebook pagina is: https://www.facebook.com/tinyhousedenhelder Om je aan te melden voor de besloten groep Tiny House Den Helder klik je op onderstaande link: 

https://secure-web.cisco.com/1ZXogSrLg4a5K9cNb3kcHM5f0tUousjAOYeXeXQLggJCOg-v2TwZ P96jzLhIwWUFXmJG6aRyRhbSB-dWQO924yEw1RSLllqeJ7M–RBUfD-eIBpacsKfrQg3ePLd1N1 UBYDt2FpfVPwLCv6glen9z6Rf500J1RB9YFXpLQbUUZnPTqHjXr7I26yh4NrBgHISIGKmvRm5Dl5 YNQnSKq5h5wK-Jel6QeCNMK1ivhpO7iJx9ijrvkoDS2-5JWyHZeEo_SxJ42O4hrBGLVamIqp-kUA/ https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F987279534732431%2F Woningstichting heeft een mail naar alle belangstellenden gestuurd met bovenstaande link. 

– Woningstichting heeft op 16 november een aanmoedigingsprijs voor het Tiny House project in 

ontvangst genomen tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres 2016. De prijs is verstrekt door leveranciers van gecertificeerd duurzaam hout. zie www.fsc.nl/woco25 

Terugblik op de bijeenkomst op 10 november 

● Een van de deelnemers opperde het idee om een community te gaan vormen (inmiddels is een Face-book-pagina gelanceerd, zie onder ‘recente ontwikkelingen’. 

● Diverse motieven spelen een rol bij de ontwikkeling van Tiny-houses: kleinere voetafdruk, ecologie/energie, onafhankelijkheid, zelfwerkzaamheid, financieel, andere manier van leven, samen willen delen, wonen en werken. 

● De keerzijde aan “samen” noodzaakt tot vinden van goede balans met voldoende privacy 

● De mate waarin men zelfvoorzienend, sober e.d. wil leven varieert. Niet iedereen wil off-grid. 

● De locatie is voor veel mensen zeer belangrijk. Sterke voorkeur voor groene, stille omgeving. 

● Op plekken waar al een woonbestemming op rust is een TH relatief snel te realiseren, maar de kansen op andere plekken zijn voornamelijk afhankelijk van politieke besluiten. 

● Men ervaart spanning tussen regelgeving, vrijheid en bescherming. Er is behoefte aan duidelijkheid, “optimale vrijheid binnen duidelijke grenzen” 

● Er is behoefte aan (meer) kennis en kennisdeling. Hiertoe kunnen deskundige sprekers worden uitgenodigd en workshops georganiseerd. Er kan een relatie worden gelegd met onderwijs- en onderzoeksinstellingen, te beginnen met ROC Kop van Noord-Holland, afdeling techniek 

● YouTube/internet geeft informatie, onder meer: 

o https://www.youtube.com/user/livingbigtinyhouse o https://www.youtube.com/watch?v=VuYOIq0mxUA o https://www.youtube.com/watch?v=lDcVrVA4bSQ o https://www.youtube.com/watch?v=sClivPgun_g 

● Men heeft behoefte aan antwoorden op vragen als 

– Wat zijn de voorwaarden rond de plek en bestaat de mogelijkheid een TH te ontwikkelen 

via het upgraden van bestaande verblijfsvoorzieningen op volkstuinen? – Wat zijn de mogelijkheden m.b.t. huur, koop, pacht? – Welke waarborgen van veiligheid, technisch, sociaal, e.d. – Afmetingen van kavel en huis? – Vast of mobiel? – Welke mogelijkheden zijn er om een Tiny House te financieren 

● Vervolg: De geïnteresseerden nemen zelf het initiatief voor het vervolg. Woningstichting en gemeente blijven beschikbaar voor ondersteuning. Vanwege privacywetgeving mag Woningstichting geen contactgegevens delen! Woningstichting stuurt alle belangstellenden een link naar de op te richtte facebookpagina. 

Reacties van Woningstichting n.a.v. gestelde vragen: 

● Woningstichting verleent medewerking aan de realisatie van Tiny Houses in Den Helder. De locaties die hiervoor in eerste instantie voor beschikbaar worden gesteld zijn de Falgatuinen en de tuin achter de Pijler. Afhankelijk van de belangstelling kunnen daar in een later stadium nog andere locaties aan worden toegevoegd. 

● Voor realisatie van Tiny Houses in de tuin van de Pijler is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Gevolg hiervan is dat de bouw van Tiny Houses in de tuin van de Pijler minimaal nog een jaar zal duren. Wat betreft het bestemmingsplan van de Falgatuinen verwijzen we naar het eerste punt bij Reacties van gemeente Den Helder nav gestelde vragen

● Om de esthetische kwaliteit te bewaken (of plat gezegd: om te voorkomen dat de beschikbare locaties ‘timmerdorpen’ worden) wordt afhankelijk van de locatie eisen gesteld aan de kwaliteit en kan er supervisie door de afdeling Ruimtelijke Ordening of stedenbouwkundig bureau West 8 gehouden worden. 

● Het streven is de Falgatuinen een ultra-duurzame inrichting te geven. Dit houdt in zoveel mogelijk off-grid. Mogelijk dat er alleen een aansluiting op het waternet komt. 

Internationaal geldt dat een Tiny House bruto (buitenmaats) en inclusief eventuele ruimte voor stalling, werkplaats, bergplaats etc. maximaal 500 square feet ( is 46 m2) meet. Woningstichting wil voor haar gronden deze maat als maximum hanteren en stelt hierbij als (extra) voorwaarde dat maat van de onderste verdieping maximaal 30 m2 bedraagt. 

● Om te voorkomen dat er na het plaatsen van een TH ‘hossies’ worden bijgebouwd, zal de eigen grond beperkt worden tot (ongeveer) de grond waar het TH opstaat. De rest van de grond rond het TH wordt niet uw eigendom maar krijgt u (alleen) wel in gebruik. De kavel die u in eigendom krijgt én de grond die u in gebruik krijgt vormen tezamen een oppervlak van ongeveer 300m2 en kost ongeveer €30.000, uitgaande van off-grid. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheid om kavels te verpachten. 

● Woningstichting kan voor mensen die hun eigen Tiny House willen realiseren geen financiering regelen. Wel zullen we gesprekken met banken voeren over de mogelijkheden en voorwaarden om in ieder geval de grond en mogelijk ook de Tiny Houses te financieren. 

● Naast het Tiny house wil Woningstichting een groot deel extra ruimte voor algemene voorzieningen beschikbaar stellen. Gedacht moet worden aan mogelijkheden om desgewenst een werkplaats, atelier, stalling, wasruimte ed. te realiseren. 

Reactie van gemeente Den Helder n.a.v. gestelde vragen: 

● In het huidige bestemmingsplan van de Falgatuinen zit een wijzigingsbevoegdheid. Deze dient de gemeente aan te wenden om het wonen in een TH die niet onder het bouwbesluit valt legaal te maken. De duur van het proces is ongeveer een half jaar. De gemeente zet zich in om dit te bespoedigen. Dit maakt dat de realisatie van Tiny Houses in de Falgatuinen al in 2017 mogelijk is. 

● Gemeente gaat samen met WS in overleg met het ministerie over het afwijken van het bouwbesluit t.b.v. het realiseren van tiny houses. Voor een TH dat voldoet aan het bouwbesluit geldt dat deze al geplaatst mag worden. 

● De gemeente zorgt dat de TH-bewoners die bij wijze van proef (TH Expo) gaan wonen in de Falga Tuinen een woonadres (straat, huisnummer, postcode) krijgen. 

● De gemeente bekijkt welke locaties mogelijk zijn voor het plaatsen van Tiny Houses. Locaties als zuidkant Streepjesberg, Huisduinerweg en Willemsoord lijken vanwege hun bestemmingscategorie het minst kansrijk. Voor andere bestemmingen (zoals volkstuincomplex, fort Dirksz Admiraal, Vinkenterrein, Noorderhaven) is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Als onderdeel van die procedure zal altijd overleg gevoerd moeten worden met eigenaren en andere belanghebbenden.