Falgatuinen: klein wonen, groots leven voor eigenzinnige, initiatiefrijke mensen met hart voor het milieu 

Nieuwsbrief 7, Tiny House Den Helder 

Afgelopen juli 2018 vond er een zeer constructief overleg plaats tussen de gemeente en Woningstichting over Tiny House Falgatuinen. In dit overleg zijn keuzes en verdere afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de Falgatuinen als gebied voor de tiny houses. Hieronder staat het resultaat van het overleg. 

Bestemmingsplan, wijzigingsplan en beeldkwaliteitsplan De laatste hand wordt gelegd aan het beeldkwaliteitsplan. Na afronding wordt deze toegevoegd aan het wijzigingsplan. Het wijzigingsplan wordt door Woningstichting rond de bouwvak ingediend bij de gemeente ten behoeve van het wijzigen van het huidige bestemmingsplan. Deze procedure duurt enige maanden. We verwachten dat het bestemmingsplan begin 2019 is aangepast. 

Omgevingsvergunning, starten met bouwen Met de gemeente Den Helder is de afspraak gemaakt dat de kandidaat bewoners hun aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een toets mogen indienen bij de gemeente Den Helder. Dit kan bij mevrouw R. de Boer. Zij bekijkt of de aanvraag voldoet aan alle vereisten en geeft indien gewenst in een persoonlijk gesprek aan welke onderdelen verbetering behoeven. Om zo’n toets te krijgen dient een zo compleet mogelijke omgevingsvergunningaanvraag ingediend te worden. Stuur deze naar mevrouw De Boer( r.de.boer@denhelder.nl). De gemeente rekent voor deze toets wel een gedeelte van de legeskosten. U moet rekening houden met zo’n € 160,- 

Als de aanvraag de toets doorstaat kan hij definitief worden ingediend. Zolang het bestemmingsplan nog niet is gewijzigd geeft de gemeente een informeel akkoord voor de omgevingsvergunning. Dat betekent dat gedurende de periode dat het bestemmingsplan nog niet is gewijzigd het tiny house wordt gedoogd. Dat neemt niet weg dat uw tiny house wel moet voldoen aan de eisen die in de ontwerp-omgevingsvergunning staan aangegeven. Uw huisje moet dus ook van de gemeente akkoord hebben wat betreft de eisen van het bouwbesluit. 

Het is goed om op voorhand te weten welke gegevens en documenten de gemeente nodig heeft om de omgevingsvergunning te kunnen verstrekken. Zie ook op: https://www.denhelder.nl/inwoner/product/bouwen-en-verbouwen-omgevingsvergunning. 

Wij adviseren voor het maken van de vereiste bouwtekeningen een professional in te schakelen. 

Woningstichting zal ook twee huisjes bouwen. Wanneer de omgevingsvergunning voor het eerste huisje, (het Vissershuisje) rond is, zal deze aanvraag als voorbeeld voor een ieder beschikbaar worden gesteld. Ook stellen wij een korte handleiding op als hulp bij het aanvragen van de omgevingsvergunning. 

Vereisten bijgebouw Op een kavel mag een bijgebouw geplaatst worden. De maten van het bijgebouw zijn maximaal 12m2 en 2,5m hoog. Een bijgebouw moet minimaal 3 meter van de erfgrens en van het tiny house staan. 

Geluidsisolatie tiny house Onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning is de geluidsisolatie van het tiny house. In het tiny house mag de geluidsbelasting, veroorzaakt door de omgeving, maximaal 33 decibel zijn. Wij zoeken nog uit welk standaard geluidsisolatiepakket voldoet aan deze vereisten en delen deze informatie dan met u. De plaatsing van het tiny house op de kavel ten opzichte van de geluidsbron (bijvoorbeeld een weg) is bepalend voor de keuze welke wand geïsoleerd moet worden. 

Falgatuinen: klein wonen, groots leven voor eigenzinnige, initiatiefrijke mensen met hart voor het milieu 

Parkeren auto’s Het plan dient te voorzien in opvang eigen parkeerbehoefte. Maar omdat het doel is van de Falgatuinen een groene oase te maken, zonder auto’s, worden autobezitters geacht hun auto niet op hun kavel maar langs de hoofdwegen Eendrachtstraat en Markstraat te parkeren. 

Huur en/of erfpacht Op dit moment bekijken we beide mogelijkheden. In verband met financiering stelt de bank bepaalde eisen aan de erfpachtconstructie, waarvan het nog niet zeker is of wij daaraan willen voldoen. In september hopen we hier meer over te kunnen melden. 

Wij achten het ook mogelijk dat wij een erfpachtconstructie gaan bieden die niet voldoet aan de voorwaarden voor financiering door de bank, maar waarbij wel fiscale voordelen voor u bestaan. 

Als alternatief onderzoeken wij of het mogelijk is om een huurkoopconstructie te kunnen bieden. 

Vragen? Bent u geïnteresseerd in wonen in de Falgatuinen neem dan telefonisch (0223 677677) contact op met Sander Quartel (squartel@wsdh.nl) of Marion van den Broek van Woningstichting Den Helder