Selecteer een pagina

Nieuwsbrief no 12

In deze nieuwsbrief van Helder Vastgoed o.a.: ∙ de voortgang van het project ∙ mogelijkheid huren kavel ∙ voortgang inrichting gebied • Expo • wasmachine en droger

De voortgang het project Tiny Houses Den Helder

Het realiseren van een tiny house vergt een lange adem. Dat ondervinden de toekomstige bewoners. Maar de aanhouder wint. Twaalf toekomstige bewoners hebben inmiddels hun omgevingsvergunning van de gemeente ontvangen. Zij kunnen aan de slag. Bij een aantal van hen komt dan de volgende uitdaging aan: het vinden van iemand die het huisje wil bouwen voor een redelijke prijs. Maar ook daar is inmiddels een aantal in geslaagd. Komend voorjaar worden ten minste zeven huisjes in aanbouw genomen.   

De beide huurhuisjes, het Vissershuisje en het Rupshuisje, worden inmiddels bewoond. Wat zijn deze door Min2 ontworpen huisjes mooi!

In het eerste gedeelte waar het bestemmingsplan is aangepast voor tiny houses komt het af en toe voor dat we een kavel terugkrijgen. Als u geïnteresseerd bent in een kavel kunt u contact opnemen met Sander Quartel squatel@wsdh.nl. De meeste vrije kavels liggen in het gebiedje tegenover de Lidl. Daar komen in totaal zeven kavels. In 2021 wordt een procedure gestart om het bestemmingsplan van dit gebiedje zo te wijzigen dat ook hier tiny houses kunnen komen. 

Te huur

De resterende kavels zijn alleen nog te huur. We verkopen geen kavels (meer). In praktische zin betekent dit dat het heel lastig, zo niet onmogelijk is om bij één van de banken een hypotheek te regelen. Wanneer u belangstelling hebt om een kavel te huren zult u dus de realisatie van uw huisje op een andere manier dan via een bancaire hypotheek moeten kunnen financieren.  

EXPO

Als ons project concreet vorm krijgt, dat wil zeggen, als er meerdere huisjes staan, organiseren wij een EXPO. We zullen dan flink op de trommel slaan om de rest van tiny-minnend Nederland te laten zien wat een mooi project er in Den Helder van de grond komt. Vanzelfsprekend moet ook eerst de corona het land uit zijn. We houden u op de hoogte van het geschikte moment.

Stedenbouwkundige (her)inrichting van de Falgatuinen

In de Falgatuinen worden straatjes verhard en een aantal parkeerplekken aangelegd. Ook het patroon van de wegen verandert op een paar locaties nog een beetje. De bewoners Falgatuinen worden hier apart over geïnformeerd. 

De kunstwerken die her en der in de Falgatuinen staan zullen niet alle daar voor altijd blijven. Zo staat één van de waterkunstwerken de toegang tot de kavels en de toegang van bouwverkeer in de weg. In goed overleg met de kunstenaar is besloten dit kunstwerk tijdelijk te verplaatsen. We sluiten echter niet uit dat een aantal kunstwerken op den duur zal verdwijnen. De beide kavels die nu nog als tuin gebruikt worden zullen worden gesplitst. Op de plek van deze beide kavels worden drie kavels ingetekend. Twee van deze drie blijven voorlopig nog in gebruik als tuin. De derde kavel wordt beschikbaar gesteld voor de bouw van een tiny house. 

Wasmachine en droger

De bewoners van de Falgatuinen kunnen in het naastgelegen consuminderhuis (Dintelstraat 153) gebruik maken van de wasmachine en de droger. Betaling gaat gebeuren via een muntjesapparaat. 

Nieuwsbrief no 11

In deze nieuwsbrief o.a.: 

• Omgevingsvergunning Vissershuisje ontvangen 

• ingang huurcontract kavel 

• Expo 

Voortgang: omgevingsvergunning en inrichtingsplan 

• In februari was reeds het bestemmingsplan voor de Falgatuinen rond. Vanaf dat moment kon een omgevingsvergunning (de concrete toestemming tot het bouwen van een bepaald Tiny House) aangevraagd worden. Woningstichting heeft toen voor het Vissershuisje, dat zij gaat bouwen gelijk een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze vergunning is begin oktober door de gemeente afgegeven. Het verheugt ons om mee te kunnen delen dat ons Vissershuisje nu eindelijk in aanbouw is !!!! Wij verwachten met onze omgevingsvergunning een aantal belangrijke ‘angels’ te hebben weggenomen voor degenen die ná ons een omgevingsvergunning aan gaan vragen. Daarom hebben wij, zoals toegezegd, onze aanvraag omgevingsvergunning gedeeld met de kandidaten met een optie op een kavel. Iedere optant kan met deze informatie zijn of haar eigen omgevingsvergunning aanvragen. Enkele kandidaten hebben hun omgevingsvergunningsaanvraag al ingediend bij de gemeente. 

• Inrichtingsplan: Behalve de tiny houses en de aankleding van de kavels (dat wat wordt geregeld in het Beeldkwaliteitsplan) is ook de inrichting van de openbare grond bepalend voor de uitstraling van de Falgatuinen. De meerderheid van de toekomstige bewoners heeft laten weten voorkeur te hebben voor autoluwe (geen doorgaand verkeer), groen ogende straatjes. Wij hebben dit besproken met de stedenbouwkundige. Deze heeft het inrichtingplan aangepast. waarbij naar onze mening nog niet alle wezenlijke punten zijn meegenomen. Dit is nog onderwerp van gesprek tussen gemeente, de stedenbouwkundige en ons, de initiatiefnemers. 

Zoals we in de vorige nieuwsbrief vermeldden is de contactpersoon bij de gemeente Femmie van Huijstee. Met haar kunt u een afspraak maken nog voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Zij bekijkt of de aanvraag voldoet aan alle vereisten en geeft indien gewenst in een persoonlijk gesprek aan welke onderdelen verbetering behoeven. Hierover leest u meer in de vorige nieuwsbrief (nr. 9) 

Ingang huurcontract Nu de omgevingsvergunningen aangevraagd kunnen worden, er zogezegd ‘kleur gaat komen’ aan dit project, moet duidelijk worden welke kandidaten serieus verder willen met het realiseren van een eigen Tiny House in de Falgatuinen. Het moet voor een ieder mogelijk zijn om per 1 mei 2020 een omgevingsvergunning op zak te hebben. Vanaf die datum gaan wij daarom huur voor de kavels vragen. Dit staat los van de toezeggingen over huurbetaling tijdens de Expo. Daarover hieronder meer. 

Wij willen dus met alle optanten een huurcontract voor de kavel aangaan. De basishuur bedraagt €200 per 600 vierkante meter. Meer en minder vierkante meters worden naar rato verwerkt in de huurprijs. Met een omgevingsvergunning op zak verwachten wij dat een ieder tenminste op 1 augustus een start heeft gemaakt met de bouw. Wanneer op 1 augustus nog geen start met de bouw is gemaakt, heeft de verhuurder van de grond het recht het huurcontract te ontbinden. 

Deelnemers die ná 1 mei opteren voor een nog niet eerder bewoonde kavel, krijgen een vrijblijvende en kosteloze optie van één maand. Wanneer zij besluiten de kavel te gaan bebouwen, gaat dadelijk na afloop van de optieperiode het huurcontract in. Wanneer 6 maanden na ingang van het huurcontract nog geen omgevingsvergunning is verkregen, heeft de verhuurder van de grond het recht het huurcontract te ontbinden. Wanneer 3 maanden na het verkrijgen van een omgevingsvergunning nog niet is gestart met de bouw, heeft de verhuurder eveneens het recht het huurcontract te ontbinden. 

Wachtlijst kandidaten Op dit moment zijn alle kavels in optie en werken we met een wachtlijst met kandidaten die graag in aanmerking willen komen voor een kavel. Af en toe komt er een kavel vrij en kunnen wij deze aanbieden aan de eerstvolgende kandidaat op de wachtlijst. Om op de wachtlijst te komen maakt u een afspraak met ons om op gesprek te komen. De wachtlijst is nog niet ontzettend lang dus er is nog kans op een kavel! 

Expo Het voorjaar 2020 is een mooi moment om heel het land ons prachtige project te tonen. Alle optanten hebben aangegeven mee te willen doen aan de Expo. Gedurende de Expo, die een jaar gaat duren, gaan we regelmatig open huis houden. Zolang de Expo duurt, vragen wij geen huur voor de grond. Andere afspraken, vastgelegd in het huurcontract, zijn in die periode wel van kracht. 

De huurvrije periode tijdens de Expo geldt alleen voor huurders die uiterlijk een half jaar voorafgaand aan de start van de Expo een huurcontract voor de kavel hebben afgesloten en zich houden aan de termijnen die gelden voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning en voor de start van de bouw. 

Vragen? Bent u geïnteresseerd in wonen in de Falgatuinen neem dan telefonisch (0223 677677) contact op met Sander Quartel (squartel@wsdh.nl) of Marion van den Broek van Woningstichting Den Helder. 

Artist impression Rupshuisje 

Nieuwsbrief no 10

In de ze nieuwsbrief: 

• Beeldkwaliteitsplan 

• Inrichtingsplan 

• Straatnamen 

• Vissershuisje 

• Wasmachines 

Beeldkwaliteitsplan Ieder zijn eigen droomhuisje, allemaal verschillend van elkaar en tegelijk aan de hele wereld laten zien dat je als bewoners van de Falgatuinen een aantal basisprincipes deelt. Daar is een Beeldkwaliteitsplan voor. Dit plan benoemt de vrijheden die de bouwers van de tiny houses hebben en geeft tegelijk aan waar de grenzen van deze vrijheden raken aan het gemeenschappelijk belang. Verrommeling voorkomen is een voorbeeld van gemeenschappelijk belang. De gemeentelijke Commissie Ruimte Kwaliteit bewaakt deze grens tussen individuele vrijheid en het gemeenschappelijk belang. De leden van deze commissie beoordelen elk ontwerp aan de hand van een Beeldkwaliteitsplan. Het Beeldkwaliteitsplan is nagenoeg afgerond en wordt binnenkort op de website geplaatst. 

Inrichtingsplan Behalve de tiny houses en de aankleding van de kavels (dat wat wordt geregeld in het Beeldkwaliteitsplan) is ook de inrichting van de openbare grond bepalend voor de uitstraling van de Falgatuinen. De meerderheid van de toekomstige bewoners heeft laten weten voorkeur te hebben voor autoluwe (geen doorgaand verkeer), groen ogende straatjes. Wij hebben dit besproken met de stedenbouwkundige. Als referentiebeeld kwam de stedenbouwkundige met onderstaand plaatje. 

Dit referentiebeeld geeft ons voldoende vertrouwen dat aan de wensen van de toekomstige bewoners in hoge mate tegemoet zal worden gekomen. 

Straatnamen Hoewel vanuit de bewoners is aangegeven dat er voorkeur is om alle tiny houses in de Falgatuinen het adres ‘Falgatuinen + huisnummers’ te geven, ziet de gemeente daar om praktische reden vanaf en heeft definitief de straatnamen binnen de Falgatuinen vastgesteld. De nieuwe straatnamen zijn: Almpad, Leijloop, Markpad en Runpad. 

Vissershuisje Nu het bestemmingsplan definitief tiny houses mogelijk maakt, is het wachten op de omgevingsvergunning. Zodra die binnen is, wordt gestart met de bouw van het huisje, dat naar verwachting in november aan de huurder(s) wordt opgeleverd. Zodra wij de omgevingsvergunning 

binnen hebben zullen wij ook een handleiding opstellen voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Deze handleiding is specifiek voor de Helderse situatie en stellen wij aan iedereen beschikbaar die bij de gemeente Den Helder een omgevingsvergunning voor de Falgatuinen gaat aanvragen. 

Wasmachines Woningstichting heeft het H&O gebouw aan de Dintelstraat gekocht. Dit gebouw ligt naast de Falgatuinen. Er is in dit gebouw ruimte om een of meerdere wasmachines te plaatsen t.b.v. de bewoners van de Falgatuinen. Ook is er ruimte voor opslag van bijvoorbeeld een gezamenlijke grasmaaimachine en ander groot tuingereedschap. 

Vragen? Bent u geïnteresseerd in wonen in de Falgatuinen neem dan telefonisch (0223 677677) contact op met Sander Quartel (squartel@wsdh.nl) of Marion van den Broek van Woningstichting Den Helder. 

Zoals we in de vorige nieuwsbrief vermeldden is de contactpersoon bij de gemeente Femmie van Huijstee. Met haar kunt u een afspraak maken nog voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Zij bekijkt of de aanvraag voldoet aan alle vereisten en geeft indien gewenst in een persoonlijk gesprek aan welke onderdelen verbetering behoeven. Hierover leest u meer in de vorige nieuwsbrief (nr. 9) 

Nieuwsbrief no 9

In deze nieuwsbrief: 

• Nieuwe contactpersoon aanvraag omgevingsvergunning 

• Beroep of bedrijf vanuit tiny house 

Nieuwe contactpersoon gemeente Den Helder voor aanvraag omgevingsvergunning Met de gemeente Den Helder is de afspraak gemaakt dat de kandidaat bewoners hun aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een toets mogen indienen bij de gemeente Den Helder. Dit kan vanaf begin maart bij mevrouw Femmie van Huijstee. 

Zij bekijkt of de aanvraag voldoet aan alle vereisten en geeft indien gewenst in een persoonlijk gesprek aan welke onderdelen verbetering behoeven. Om zo’n toets te krijgen dient een zo compleet mogelijke omgevingsvergunningaanvraag ingediend te worden. Stuur deze naar mevrouw Van Huijstee ( vergunningen@denhelder.nl). De gemeente rekent voor deze toets wel een gedeelte van de legeskosten. U moet rekening houden met zo’n € 160,-. Wanneer u uw definitieve omgevingsvergunningaanvraag aanvraagt betaalt u aan de gemeente het restant van de legeskosten. De legeskosten kunt u inzien via de gemeentelijke website, zie ook de onderstaande link: https://www.denhelder.nl/bestuur/publicatie/verordeningen 

Het is goed om op voorhand te weten welke gegevens en documenten de gemeente nodig heeft om de omgevingsvergunning te kunnen verstrekken. Zie ook op: https://www.denhelder.nl/inwoner/product/bouwen-en-verbouwen-omgevingsvergunning. 

Wij adviseren voor het maken van de vereiste bouwtekeningen- en berekeningen een professional in te schakelen. 

Beroep of bedrijf vanuit tiny house Van verschillende kandidaten hebben we de vraag gekregen of het mogelijk is om in/vanuit het tiny house een beroep of bedrijf uit te oefenen. De gemeente Den Helder gaf ons het volgende antwoord: 30% van het gezamenlijke bebouwde begane grondoppervlakte mag gebruikt worden voor een beroeps- of bedrijfsactiviteit. Stel u heeft een tiny house van 32m2 en een bijgebouw van 12m2 (maximale maten). De totale bebouwde begane grondoppervlakte is dan: 44m2. 44 x 0,3= 13,2m2 mag gebruikt worden voor een beroeps- of bedrijfsactiviteit. 

Een beroep of bedrijf in/vanuit uw tiny house kan dus. Het belangrijkste is dat uw bedrijf of beroep niet leidt tot extra verkeer of milieuhinder en geen afbreuk doet aan de ruimtelijke uitstraling (groen, ecologisch, duurzaam) van de Falgatuinen. 

Begripsbepaling aan-huis-gebonden beroeps of bedrijfsactiviteit: Een beroeps- of bedrijfsactiviteit, uitgevoerd door (één van) de hoofdbewoner(s) van de woning, waarvan de activiteiten in hoofdzaak niet verkeersaantrekkend of milieuhinderlijk zijn, en geen betrekking hebbend op detailhandel (met uitzondering van internetdetailhandel) of horecagerelateerde activiteiten, dat op kleine schaal in een woning en/of daarbij behorende bijgebouwen wordt uitgeoefend, waarbij de desbetreffende activiteit een ruimtelijke uitstraling heeft die in overeenstemming is met de woonfunctie en de woonomgeving ter plaatse. 

Vragen? Bent u geïnteresseerd in wonen in de Falgatuinen neem dan telefonisch (0223 677677) contact op met Sander Quartel (squartel@wsdh.nl) of Marion van den Broek van Woningstichting Den Helder 

Nieuwsbrief no 8

In deze nieuwsbrief GOED NIEUWS over: 

bestemming Falgatuinen 

mogelijkheid financiering Tiny House 

Bestemming Falgatuinen Er loopt een procedure om de bestemming ‘wonen’ op de Falgatuinen te krijgen. Er is een wijzigingsplan ingediend. Dat houdt in dat verzocht is de huidige bestemming te wijzigen in de bestemming ‘wonen’. Nadat dit plan was ingediend was het spannend of er zienswijzen (bezwaren), bijvoorbeeld van omwonenden, ingediend zouden worden. Dat is niet gebeurd. Het wijzigingsplan wordt nu aan het college van burgemeester & wethouders voorgelegd, met het verzoek het plan ongewijzigd vast te stellen. Hiermee komen de Tiny Houses in de Falgatuinen een heel stuk dichterbij. In theorie kan er nog bezwaar gemaakt worden wanneer het plan is vastgesteld, maar degenen die bezwaar maken zonder dat zij in de eerdere fase een zienswijze hebben ingediend staan niet sterk…..Over ongeveer 6 weken rust dan de definitieve bestemming ‘wonen’ op het gebied Falgatuinen, en kan er gebouwd worden! 

Wij gaan alle kandidaten met een optie op een kavel vanaf maart benaderen om de voortgang van hun plan m.b.t. hun Tiny House te bespreken. 

Grond onder Tiny House kan worden gekocht! Woningstichting Den Helder heeft als eigenaar van de grond besloten dat Tiny House bouwers de mogelijkheid krijgen om de grond (direct) onder hun Tiny House te kopen. Dat brengt wellicht de financiering van de Tiny Houses via een bank dichterbij. De grondprijs bedraagt €230,- euro per m2 (excl. btw). 

Vragen? Bent u geïnteresseerd in wonen in de Falgatuinen neem dan telefonisch (0223 677677) contact op met Sander Quartel (squartel@wsdh.nl) of Marion van den Broek van Woningstichting Den Helder. 

Nieuwsbrief no 7

Falgatuinen: klein wonen, groots leven voor eigenzinnige, initiatiefrijke mensen met hart voor het milieu 

Nieuwsbrief 7, Tiny House Den Helder 

Afgelopen juli 2018 vond er een zeer constructief overleg plaats tussen de gemeente en Woningstichting over Tiny House Falgatuinen. In dit overleg zijn keuzes en verdere afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de Falgatuinen als gebied voor de tiny houses. Hieronder staat het resultaat van het overleg. 

Bestemmingsplan, wijzigingsplan en beeldkwaliteitsplan De laatste hand wordt gelegd aan het beeldkwaliteitsplan. Na afronding wordt deze toegevoegd aan het wijzigingsplan. Het wijzigingsplan wordt door Woningstichting rond de bouwvak ingediend bij de gemeente ten behoeve van het wijzigen van het huidige bestemmingsplan. Deze procedure duurt enige maanden. We verwachten dat het bestemmingsplan begin 2019 is aangepast. 

Omgevingsvergunning, starten met bouwen Met de gemeente Den Helder is de afspraak gemaakt dat de kandidaat bewoners hun aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een toets mogen indienen bij de gemeente Den Helder. Dit kan bij mevrouw R. de Boer. Zij bekijkt of de aanvraag voldoet aan alle vereisten en geeft indien gewenst in een persoonlijk gesprek aan welke onderdelen verbetering behoeven. Om zo’n toets te krijgen dient een zo compleet mogelijke omgevingsvergunningaanvraag ingediend te worden. Stuur deze naar mevrouw De Boer( r.de.boer@denhelder.nl). De gemeente rekent voor deze toets wel een gedeelte van de legeskosten. U moet rekening houden met zo’n € 160,- 

Als de aanvraag de toets doorstaat kan hij definitief worden ingediend. Zolang het bestemmingsplan nog niet is gewijzigd geeft de gemeente een informeel akkoord voor de omgevingsvergunning. Dat betekent dat gedurende de periode dat het bestemmingsplan nog niet is gewijzigd het tiny house wordt gedoogd. Dat neemt niet weg dat uw tiny house wel moet voldoen aan de eisen die in de ontwerp-omgevingsvergunning staan aangegeven. Uw huisje moet dus ook van de gemeente akkoord hebben wat betreft de eisen van het bouwbesluit. 

Het is goed om op voorhand te weten welke gegevens en documenten de gemeente nodig heeft om de omgevingsvergunning te kunnen verstrekken. Zie ook op: https://www.denhelder.nl/inwoner/product/bouwen-en-verbouwen-omgevingsvergunning. 

Wij adviseren voor het maken van de vereiste bouwtekeningen een professional in te schakelen. 

Woningstichting zal ook twee huisjes bouwen. Wanneer de omgevingsvergunning voor het eerste huisje, (het Vissershuisje) rond is, zal deze aanvraag als voorbeeld voor een ieder beschikbaar worden gesteld. Ook stellen wij een korte handleiding op als hulp bij het aanvragen van de omgevingsvergunning. 

Vereisten bijgebouw Op een kavel mag een bijgebouw geplaatst worden. De maten van het bijgebouw zijn maximaal 12m2 en 2,5m hoog. Een bijgebouw moet minimaal 3 meter van de erfgrens en van het tiny house staan. 

Geluidsisolatie tiny house Onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning is de geluidsisolatie van het tiny house. In het tiny house mag de geluidsbelasting, veroorzaakt door de omgeving, maximaal 33 decibel zijn. Wij zoeken nog uit welk standaard geluidsisolatiepakket voldoet aan deze vereisten en delen deze informatie dan met u. De plaatsing van het tiny house op de kavel ten opzichte van de geluidsbron (bijvoorbeeld een weg) is bepalend voor de keuze welke wand geïsoleerd moet worden. 

Falgatuinen: klein wonen, groots leven voor eigenzinnige, initiatiefrijke mensen met hart voor het milieu 

Parkeren auto’s Het plan dient te voorzien in opvang eigen parkeerbehoefte. Maar omdat het doel is van de Falgatuinen een groene oase te maken, zonder auto’s, worden autobezitters geacht hun auto niet op hun kavel maar langs de hoofdwegen Eendrachtstraat en Markstraat te parkeren. 

Huur en/of erfpacht Op dit moment bekijken we beide mogelijkheden. In verband met financiering stelt de bank bepaalde eisen aan de erfpachtconstructie, waarvan het nog niet zeker is of wij daaraan willen voldoen. In september hopen we hier meer over te kunnen melden. 

Wij achten het ook mogelijk dat wij een erfpachtconstructie gaan bieden die niet voldoet aan de voorwaarden voor financiering door de bank, maar waarbij wel fiscale voordelen voor u bestaan. 

Als alternatief onderzoeken wij of het mogelijk is om een huurkoopconstructie te kunnen bieden. 

Vragen? Bent u geïnteresseerd in wonen in de Falgatuinen neem dan telefonisch (0223 677677) contact op met Sander Quartel (squartel@wsdh.nl) of Marion van den Broek van Woningstichting Den Helder